Parkering

Om Boendeparkering

Föreningen förfogar över 49 parkeringar för personbilar. Medlemskap i Brf Björkhagen berättigar till att hyra en bilplats per lägenhet i föreningen.

Månadshyran för en parkeringsplats är 450 kronor. Avgiften administreras av Nabo i anslutning till medlemsavgiften.

Uppsägningstid för parkeringsplats är 1 månad. Betalning erläggs i förskott och enbart för hela månader.

Medlem som önskar ställa sig i parkeringskön meddelar detta till Björkhagens styrelse som administrerar kön. Datum för inkommen anmälan avgör inplacering i kön och kötidens längd avgör i sin tur vem som erbjuds hyra ledigbliven parkeringsplats. Så snart den parkeringsansvarige i styrelsen kommit överens med den blivande hyresmannen överlämnas ärendet till vår ekonomiske förvaltare, Husjuristerna, som upprättar ett hyreskontrakt för parkeringsplatsen. Nedan ser du vilka uppgifter som behövs för att ställa sig i kön.

Anmälan till parkeringskön

Anmälan till Björkhagen parkeringskö görs per email. Av anmälan skall framgå:

  • Namn och postadress
  • Lägenhetsnumret
  • Kontaktinformation (e-postadress och mobiltelefonnummer)
  • Datum för inlämnad ansökan.
  • ev. önskemål på parkering.

Ansökan kan skickas med e-post till: styrelsen@brfbjorkhagen.com.

När man blir erbjuden en p-plats (lapp läggs i den ansökandes brevlåda) så har man 7 dagar på sig att besvara detta erbjudande. Inkommer inget svar till styrelsen inom loppet av 7 dagar så förfaller erbjudandet av platsen och man hamnar sist i p-kön. Speciella undantag kommer att göras som t.ex vid handikapp eller special tillstånd.

Utflyttande medlem

Medlem som avflyttar från föreningen eller i annat fall inte längre önskar hyra parkingsplatsen skall meddela detta till styrelsen i god tid. Minst 1 månads uppsägningstid. Avgående hyresman skall lämna in parkeringsbrickorna till styrelsen(styrelsens brevlåda, Björkrisvägen 22) som sedan ombesörjer att nästkommande enligt parkeringslistan tillfrågas. Borttappat parkerings kort kommer att debiteras med 150:- per kort.

Hyra P-plats för icke-medlemmar

Styrelsen i Brf Björkhagen har bestämt att parkeringsplatser inte hyrs ut till andra än medlemmar i föreningen.

Uthyrning av p-plats i andrahand

Som nyttjanderättsinnehavare av en p-plats så får du inte hyra ut eller på annat sätt överlåta p-platsen till någon annan person utan upplåtarens (Brf styrelsens) skriftliga samtycke. Vill du hyra ut din p-plats i andrahand så kontakta styrelsen via mail/post.