Inre/Yttre underhåll

Ansvarsfördelning föreningen-bostadsrättsinnehavaren

I en bostadsrättsförening ansvarar du själv för det underhåll och de reparationer som behövs i din lägenhet. Exempel på det du själv har att åtgärda vid behov är invändig målning (inbegripet fönstrens insida), tapetsering, underhåll av golvbeläggning och våtrumsbeklädnad.

Föreningen ansvarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation. Grundregler för hur ansvaret för underhåll och reparationer fördelas mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren finns inskrivna i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar. Se närmare stadgarna §§ 31-37.

Du får göra en hel del med din lägenhet bara det görs på ett fackmannamässigt sätt. I vissa fall krävs styrelsens godkännande. Måla, tapetsera och lägga nytt golv är naturligtvis helt upp till dig. Du får även riva eller bygga icke bärande väggar men du skall i så fall informera styrelsen på förhand. Om det du planerar att göra påverkar husets installationer av vatten, värme, el eller ventilation skall styrelsen emellertid kontaktas för godkännande innan arbetet påbörjas. Efter slutfört arbete skall besiktning utföras och godkännas av styrelsen. Arbetet skall utföras av firma med behörighet. Allt sådant arbete förutsätts bli utfört på tider och sätt som inte stör dina grannar.

En del av din månadsavgift till föreningen avsätts i en reparationsfond för fastighetens underhåll.

Styrelsen vill påminna att alla boende tecknar hemförsäkring med en extra Bostadsrätts tillägg. Skulle en olycka hända så täcker hemförsäkringen stora delar, om inte olyckan sker uppsåtligt. Sådana särskilda villkor finns upptagna i varje hemförsäkringsavtal.

Inre underhåll

För kyl/frys, diskmaskin och spis, som från fabrik är försedd med jordad stickpropp är det tillåtet att själva ansluta till elnätet. För torkskåp/torktumlare gäller att installationen skall göras av behörig installatör. Spara informationsbroschyrerna!

Var uppmärksam på läckage och vattenskador. Stäng alltid av vattnet till disk- och tvättmaskin när de inte används.
Alla fasta el- och vattenanslutningar måste göras av en behörig installatör annars gäller inte försäkringar och garantier. Lägenheterna är försedda med jordfelsbrytare.

För el, tele och it ansvarar bostadsrättsföreningen liksom elcentral, elledning i lägenheten, eluttag, strömbrytare och jordfelsbrytare. Du är själv ansvarig för att elinstallationerna i din lägenhet inte har några synliga fel eller skador. Upptäcker du något fel skall du omedelbart kontakta fastighetsförvaltaren. Det är också du som ansvarar för att de anslutna elapparaterna och armaturerna är i gott skick.

Brf-innehavaren är ansvarig för brandvarnarna (batteribytes fria i 10 år) som fanns monterade vid inflyttningen. Föreningen rekommenderar att du sätter upp ytterligare brandvarnare samt regelbunden kontroll av funktionen samt batteribyte vid behov. De brandvarnare som sitter som standard går det inte att byta batteri på utan man får byta hela brandvarnaren.

Elsäkerhet

Gör en egen liten elbesiktning i din lägenhet. Det finns ofta ganska enkla åtgärder som kan höja elsäkerheten väsentligt. Ju fler elsladdar och skarvar desto sämre säkerhet. En härva av sladdar och grenuttag hamnar lätt i kläm eller skadas på annat sätt. Låt istället en behörig elektriker montera fler vägguttag så höjer du elsäkerheten.

Åtgärda i tid trasiga stickkontakter, skadad isolering på sladdar och lösa vägguttag. Alla eluttag är skyddsjordade. Mer att läsa finns på Elsäkerhetsverkets hemsida: www.elsakerhetsverket.se.

Vatten och avlopp

Att råka ut för vattenskador i lägenheten är knappast något man önskar sig. Vattenskador tar oftast lång tid att åtgärda och de kan ställa till mycket elände. Håll därför ett vakande öka på rörkopplingar samt anslutningar till disk- och tvättmaskiner.
Vattenskador är ofta dyra att reparera och läckande toaletter och kopplingar kan förbruka energi för tusentals kronor om året. Därför bör du anmäla och åtgärda fel så snart de uppstår.

Bostadsrättsinnehavaren kan bli ansvarig för vattenskador, som drabbar fastigheten, och även för föreningens självrisk.
En vattenskada kan uppstå i princip i alla rum. Radiatorer kan läcka, anslutningar till tvätt- och diskmaskiner kan gå sönder. En missfärgning i taket eller på väggen kan tyda på att det finns en vattenläcka hos din granne.

Kök och badrum är extra utsatta eftersom där finns flera vattenanslutningar. Ett litet hål efter en krok eller en glipa i våtrumsgolvet och väggar räcker för att fukt och vatten ska tränga in. Kakelplattor som sitter löst eller har otäta fogar, små blåsor i golvmaterialet eller en konstig lukt i ett rum kan vara en varningssignal för fukt eller mögel.

Det är också viktigt att ventilationen fungerar bra i alla våtrum. Rengöring av ventilerna bör därför göras regelbundet. Att tvätten torkar långsamt och mycket imma uppstår i samband med duschning kan vara ett tecken på smutsiga och igensatta ventiler.

Kontrollera att golvbrunnen sluter tätt intill våtrumsmatta eller klinkers. Regelbunden rengöring bör därför göras.
Spola aldrig ner kaffesump eller andra matrester i avloppet. Spola heller aldrig ner blöjor, bindor, tops, kattsand eller pappersservetter i toaletten. Hushållspapper och servetter utvidgar sig i vatten, toapapper krymper. Vid upprepade avloppsstopp i lägenheten äger styrelsen rätt ta ut ersättning för åtgärdskostnaderna.

Stäng alltid av vattnet när du ska laga blandare eller andra vattenanslutningar. Om du är osäker kontakta fastighetsförvaltaren, innan du gör något.

Följande kan du göra själv

Värme och ventilation

Värmen inomhus regleras efter väderleken. En känselkropp känner av yttertemperaturen och ställer in värmesystemet på en behaglig rumstemperatur. Den grundinställda temperaturen kan du inte påverka själv. Däremot kan du minska/öka värmen på ditt värmeelement. 

Täck aldrig över radiatorventilen (elementventilen) på termostatreglerade radiatorer. Hindra inte luftcirkulationen i rummet genom att ställa möbler eller hänga gardiner framför radiatorerna. Stäng av termostaten på radiatorerna (elementen) när du vädrar. Kalluften från fönstret gör annars att termostaten ställer in radiatorn på maximal effekt. 

Justera värmen med termostatvredet och lufta radiatorerna kan du göra själv. Om inte värmen fungerar bra så kontakta fastighetsförvaltaren.

Av flera skäl är det viktigt att ventilationen fungerar i din lägenhet. Dålig luft kan ge huvudvärk eller allergier. Du riskerar också att få fukt- och mögelskador om inte fukt från kök och badrum ventileras bort.

I vårt hus har vi mekanisk frånluftsventilation genom fläktsystem. Luften kommer huvudsakligen in genom tilluftsventiler. Du måste också rengöra filtren i tilluftsventilerna och filtren i radiatorerna regelbundet. Rengöring av spiskåpans/köksfläktens filter bör också göras regelbundet.

Yttre underhåll

Uteplats/altaner, balkonger och terrasser (även de som vetter mot gatan)

Dessa ytor skall användas på så sätt att det ger ett vårdat intryck. Att grilla är tillåtet med gasolgrill eller elgrill, att grilla med kolgrill är förbjudet förutom på föreningens utsatta grillplats. Blomlådor skall placeras innanför balkong/terrassräcket, blomkrukor skall vara med tillhörande fat samt amplar får inte monteras om det finns grannar under.

Till de flesta marklägenheterna hör ett område som är markerat med stenplattor eller, i förekommande fall, trädäck. Markområdet utanför hör till och sköts av föreningen. Ansvaret för trädäcket ligger på lägenhetsinnehavaren och skall kunna monteras bort vid underhåll av stenplattorna eller markomådet. Ansvaret för balkonger och terrasser åligger föreningen. Att göra ingrepp/borra i balkong/terassgolv eller tak är INTE tillåtet (man får ej skruva/borra i betongen). Vill man däremot skruva fast/montera saker i träpanelen ex. hyllor är det ok utan styrelsens godkännande.

Inglasning av balkong – Föreningen har i dag INTE bygglov för inglasning av balkong.